وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در بحثی که برای پیمایش مصرف فرهنگی کشور داشتیم به استثنای کتب درسی، دانشگاهی، ادعیه و نظایر آن، سرانه مطالعه کشور ۳۳ دقیقه مطرح شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در بحثی که برای پیمایش مصرف فرهنگی کشور داشتیم به استثنای کتب درسی، دانشگاهی، ادعیه و نظایر آن، سرانه مطالعه کشور ۳۳ دقیقه مطرح شده است.


سرانه مطالعه ایرانیان چند دقیقه است؟