بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.


سخنگوی قوه قضائیه: کسانی که به آمران به معروف تعرض کنند، بدون تخفیف و تعویق مجازات خواهند شد/ برای این کار شعب ویژه در دادگستری‌ها راه‌اندازی شده/ آمران به معروف مشمول حمایت‌های قانون «حمایت قضایی از بسیج» می‌شوند