سخنگویان و مدیران روابط عمومی ها در دولت چه باید بکنند؟ زین پس آنها هم باید به دلیل ترس از برکناری، بیان واقعیت و قضاوت و نظر خود را متوقف کنند؟ یا قبل از آن از وزارت صمت و دفتر رئیس جمهوری اجازه بگیرند؟

سخنگویان و مدیران روابط عمومی ها در دولت چه باید بکنند؟ زین پس آنها هم باید به دلیل ترس از برکناری، بیان واقعیت و قضاوت و نظر خود را متوقف کنند؟ یا قبل از آن از وزارت صمت و دفتر رئیس جمهوری اجازه بگیرند؟


سخنگو،‌ طوطی سخنگو نیست