به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مراسم پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد. در حال تکمیل…


به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مراسم پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد.

در حال تکمیل…