اگر ساعت ۶ صبح موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، مثل هر سال خود ساعت را جلو می‌کشیدید.چون حسب ظاهر ساعت ۷ صبح و قرادادی بود در حالی که در واقع و از حیث زمانی همان ۶ بود. ساعت را جلو نکشیدید تا کارمندان را عقب بکشید؟!

اگر ساعت ۶ صبح موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، مثل هر سال خود ساعت را جلو می‌کشیدید.چون حسب ظاهر ساعت ۷ صبح و قرادادی بود در حالی که در واقع و از حیث زمانی همان ۶ بود. ساعت را جلو نکشیدید تا کارمندان را عقب بکشید؟!


ساعت کار جدید: ۶ صبح؛ بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار/ مثل کله‌پزها می‌رویم ما سرِکار!