اگر ساعت ۶ صبح موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، مثل هر سال خود ساعت را جلو می‌کشیدید. چون حسب ظاهر ۷ ساعت بود در حالی که در واقع ۶ بود. ساعت را جلو نکشیدید تا کارمندان را عقب بکشید؟!

اگر ساعت ۶ صبح موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود، مثل هر سال خود ساعت را جلو می‌کشیدید. چون حسب ظاهر ۷ ساعت بود در حالی که در واقع ۶ بود. ساعت را جلو نکشیدید تا کارمندان را عقب بکشید؟!


ساعت کار جدید: ۶ صبح؛ مثل کله‌پز‌ها می‌رویم ما سرِکار!