در ایران؛ کشوری که شمال و جنوب آن به ترتیب در عرض‌های میانی و جنب حاره‌ای قرار داد، سرعت روند افزایش دما بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است.

در ایران؛ کشوری که شمال و جنوب آن به ترتیب در عرض‌های میانی و جنب حاره‌ای قرار داد، سرعت روند افزایش دما بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است.


سازمان هواشناسی: سرعت روند افزایش دما در ایران ۲ برابر میانگین جهانی است