سازمان ملل اعلام کرد که طالبان به نشست سازمان ملل درباره افغانستان دعوت نشده است.

سازمان ملل اعلام کرد که طالبان به نشست سازمان ملل درباره افغانستان دعوت نشده است.


سازمان ملل طالبان را به نشست دوحه دعوت نکرد