فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل گفت: تنبیه بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود. او همچنین خواستار توقف فوری اعدام در افغانستان شد.

فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل گفت: تنبیه بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود. او همچنین خواستار توقف فوری اعدام در افغانستان شد.


سازمان ملل به طالبان: اعدام، شلاق و سنگسار در ملاء عام را متوقف کنید/ طالبان: اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان از قوانین پیروی می کنند