یک اطلس جهانی غذا فهرستی از ۱۰۰ غذای گیاهی را اعلام کرده که زیتون پرورده گیلان به‌عنوان بهترین این لیست اعلام شده است.

یک اطلس جهانی غذا فهرستی از ۱۰۰ غذای گیاهی را اعلام کرده که زیتون پرورده گیلان به‌عنوان بهترین این لیست اعلام شده است.


زیتون پرورده جهانی شد