تصویری فراگیر از مصاحبه خبرنگار روسی با وزیر ارتباطات در مسکو را ببینید.  خبر فوری نوشت: تصاویری از مصاحبه خبرنگار روسی با وزیر ارتباطات در مسکو را ببینید. قابی از پشت صحنه این مصاحبه مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است!

تصویری فراگیر از مصاحبه خبرنگار روسی با وزیر ارتباطات در مسکو را ببینید.

وزیر ارتباطات

 خبر فوری نوشت: تصاویری از مصاحبه خبرنگار روسی با وزیر ارتباطات در مسکو را ببینید.

قابی از پشت صحنه این مصاحبه مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است!

مصاحبه وزیر ارتباطات


عکس عجیب زن روس در کنار وزیر ارتباطات