باید سالانه یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد ، این نیاز کشور است.

باید سالانه یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد ، این نیاز کشور است.


رییسی، می شودِ مسکن را به می شد تغییر داد! (فیلم)