دکتر محمد معین پدر واژگان ایران و خالق فرهنگ لغت معین است، کتابی که به عنوان اثری کاربردی در زمینه کشف کلمه های فارسی شناخته می شود.

دکتر محمد معین پدر واژگان ایران و خالق فرهنگ لغت معین است، کتابی که به عنوان اثری کاربردی در زمینه کشف کلمه های فارسی شناخته می شود.


روز نکوداشت پدر واژگان ایران و خالق فرهنگ معین