استاندار ایلام گفت: روزانه ۹ هزار نفر از مرز مهران تردد می کنند.

استاندار ایلام گفت: روزانه ۹ هزار نفر از مرز مهران تردد می کنند.


روزانه ۹ هزار نفر از مرز مهران تردد می کنند