تیم روحانی بر این باور بودند که امضای توافق با آمریکایی‌ها برای رئیسی و جریانش دشوار خواهد بود، زیرا از واکنش منفی حامیان خود می‌ترسیدند.

تیم روحانی بر این باور بودند که امضای توافق با آمریکایی‌ها برای رئیسی و جریانش دشوار خواهد بود، زیرا از واکنش منفی حامیان خود می‌ترسیدند.


روایت پیشنهاد روحانی به رئیسی برای احیای برجام