بررسی ها نشان می دهد که در مناطق پایین پایتخت، خانه راحت تر پیدا می شود به طوریکه با داشتن کمترین بودجه هم می توان در این مناطق خانه برای اجاره یافت.

بررسی ها نشان می دهد که در مناطق پایین پایتخت، خانه راحت تر پیدا می شود به طوریکه با داشتن کمترین بودجه هم می توان در این مناطق خانه برای اجاره یافت.


رهن ۵۰ میلیون تومانی در مناطق پایین تهران