بنا بر اعلام وزارت بهداشت، رنگ قرمز از نقشه کرونا پاک شد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، رنگ قرمز از نقشه کرونا پاک شد.


رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد