باهوش ها توجه کنند که سرنخ ها ممکن است یک نکته انحرافی داشته باشند. زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

باهوش ها توجه کنند که سرنخ ها ممکن است یک نکته انحرافی داشته باشند. زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…


رمز این قفل با ۵ سرنخ باز می شود، امتحان کنید!