رمان «نمایش افسانه‌ای برای وقتی دیگر» اثر لویی فردینان سلین و با ترجمه زنده‌یاد مهدی سحابی و اصغر نوری توسط نشر مرکز منتشر شد.

رمان «نمایش افسانه‌ای برای وقتی دیگر» اثر لویی فردینان سلین و با ترجمه زنده‌یاد مهدی سحابی و اصغر نوری توسط نشر مرکز منتشر شد.


رمان دیگری از خالق «سفر به انتهای شب» به بازار نشر ایران آمد