بهادری جهرمی خبر داد: رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز شد سخنگوی دولت از آغاز رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی خبر داد: «‏با وصول پیشنهاد ‎برنامه توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه، دولت از […]

بهادری جهرمی خبر داد:

رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز شد

رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز شد

سخنگوی دولت از آغاز رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی خبر داد: «‏با وصول پیشنهاد ‎برنامه توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه، دولت از امروز وارد رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله کشور شد.»


رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز شد