ربات پیشخدمت روی چرخ راه می‌رود و به دو بازو مجهز است که می‌توانند برای انجام کارهای مختلف بالا و پایین شوند.

ربات پیشخدمت روی چرخ راه می‌رود و به دو بازو مجهز است که می‌توانند برای انجام کارهای مختلف بالا و پایین شوند.


ربات پیشخدمتی که تمام کار‌های خانه را انجام می‌دهد