برای اولین بار چهار سند منتشر شده اند که رای امام خمینی در چند انتخابات را مشخص می کنند.

برای اولین بار چهار سند منتشر شده اند که رای امام خمینی در چند انتخابات را مشخص می کنند.