وزیر امور خارجه کشورمان عصر پنجشنبه با چین گانگ وزیر خارجه جدید چین تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان عصر پنجشنبه با چین گانگ وزیر خارجه جدید چین تلفنی گفتگو کرد.


رایزنی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه جدید چین