در افتتاح مرکز جامع سرطان بیمارستان؛ رئیس جمهور: فقر زیبنده کشوری با چنین ظرفیت‌های گسترده‌ نیست رئیس‌جمهور در افتتاح مرکز جامع سرطان بیمارستان برکت گفت: فقر با وجود چنین ظرفیت‌های گسترده‌ و نیروی کارآمد، زیبنده کشورمان نیست. دریافت ۴ MB

در افتتاح مرکز جامع سرطان بیمارستان؛

رئیس جمهور: فقر زیبنده کشوری با چنین ظرفیت‌های گسترده‌ نیست

رئیس جمهور: فقر زیبنده کشوری با چنین ظرفیت‌های گسترده‌ نیست

رئیس‌جمهور در افتتاح مرکز جامع سرطان بیمارستان برکت گفت: فقر با وجود چنین ظرفیت‌های گسترده‌ و نیروی کارآمد، زیبنده کشورمان نیست.

دریافت ۴ MB


رئیس جمهور: فقر زیبنده کشوری با چنین ظرفیت‌های گسترده‌ نیست