رئیس جمهور برای هفتمین بار وارد استان خوزستان شد.

رئیس جمهور برای هفتمین بار وارد استان خوزستان شد.


رئیسی وارد خوزستان شد