کار بنده و مدیران اداری آن است که گره‌ها را باز کنیم نه اینکه گره را کورتر کنیم.

کار بنده و مدیران اداری آن است که گره‌ها را باز کنیم نه اینکه گره را کورتر کنیم.


رئیسی: نباید پارتی‌بازی و فساد در هیچ اداره‌ای باشد