نشانه‌هایی روشن از تغییرات در نظم جهانی به نفع جبهه مقاومت به چشم می‌خورد و این نشانه‌ها تاکید می‌کنند که امروز بر خلاف اهداف صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به سمت یک جهان جدید حرکت می‌کنیم و نیروهای جدیدی در راستای چندجانبه‌گرایی و علیه یک جانبه‌گرایی آمریکا در حال ظهور هستند.

نشانه‌هایی روشن از تغییرات در نظم جهانی به نفع جبهه مقاومت به چشم می‌خورد و این نشانه‌ها تاکید می‌کنند که امروز بر خلاف اهداف صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به سمت یک جهان جدید حرکت می‌کنیم و نیروهای جدیدی در راستای چندجانبه‌گرایی و علیه یک جانبه‌گرایی آمریکا در حال ظهور هستند.


رئیسی: برای حل مناقشات ترکیه و سوریه، آماده میانجیگیری هستیم