نیویورک – ایرنا – رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا گفت که توصیه می‌کنیم آمریکا از دشمنی و تحریم ملت ایران دست بردارد، تاکنون این دشمنی ها برایش سودی نداشته است.


نیویورک – ایرنا – رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا گفت که توصیه می‌کنیم آمریکا از دشمنی و تحریم ملت ایران دست بردارد، تاکنون این دشمنی ها برایش سودی نداشته است.


رئیسی : از تحریم‌ ملت ایران دست بردارید تاکنون این دشمنی برای شما سودی نداشت