رئیس‌جمهور: نباید در برخورد با روستایی‌ها کج‌سلیقگی کرد حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: اینکه در یک روستا چند سال است باران نباریده کار یک روستایی که انباری ایجاد کرده را اشکال ببینیم امااز آن‌طرف متوجه ویلاسازی غیرمجاز درشمال نشویم، درست نیست. دریافت ۱۹ MB

رئیس‌جمهور: نباید در برخورد با روستایی‌ها کج‌سلیقگی کرد

رئیس‌جمهور: نباید در برخورد با روستایی‌ها کج‌سلیقگی کرد

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: اینکه در یک روستا چند سال است باران نباریده کار یک روستایی که انباری ایجاد کرده را اشکال ببینیم امااز آن‌طرف متوجه ویلاسازی غیرمجاز درشمال نشویم، درست نیست.

دریافت ۱۹ MB


رئیس‌جمهور: نباید در برخورد با روستایی‌ها کج‌سلیقگی کرد