دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه عماندیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه عمان