دومین جشنواره گلاب گیری کردستان با حضور بیش از پنج هزار نفر در روستای «امروله» بخش حسین آباد سنندج برگزار شد. پوشش و تنوع گیاهی کردستان به اندازه تمام کشورهای اروپایی بوده و در این بین گل‌های زینتی و دارویی همچون گل محمدی جایگاه ویژه ای در فرهنگ مردم این دیار دارد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت صنعتی گل محمدی است و هر ساله ده‌ها نفر از این محل معیشتشان سپری می‌شود. روستای «امروله» سنندج از دیرباز تاکنون یکی از مراکز گلاب‌گیری استان کردستان محسوب شده و طی دو سال اخیر با حضور گسترده مردم جشن برداشت گل محمدی و مراسم سنتی گلاب گیری در این منطقه انجام می‌شود./عرفان کرمی

دومین جشنواره گلاب گیری کردستان با حضور بیش از پنج هزار نفر در روستای «امروله» بخش حسین آباد سنندج برگزار شد. پوشش و تنوع گیاهی کردستان به اندازه تمام کشورهای اروپایی بوده و در این بین گل‌های زینتی و دارویی همچون گل محمدی جایگاه ویژه ای در فرهنگ مردم این دیار دارد. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت صنعتی گل محمدی است و هر ساله ده‌ها نفر از این محل معیشتشان سپری می‌شود. روستای «امروله» سنندج از دیرباز تاکنون یکی از مراکز گلاب‌گیری استان کردستان محسوب شده و طی دو سال اخیر با حضور گسترده مردم جشن برداشت گل محمدی و مراسم سنتی گلاب گیری در این منطقه انجام می‌شود./عرفان کرمی


دومین جشنواره گلاب‌گیری کردستان