گزارش هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت‌ کتاب‌های درسی در سال تحصیلی آینده موجب تصمیم جدید دولت در قبول هزینه کتاب‌های درسی شد.

گزارش هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت‌ کتاب‌های درسی در سال تحصیلی آینده موجب تصمیم جدید دولت در قبول هزینه کتاب‌های درسی شد.