رئیس جمهور: دولت وظیفه دارد در خدماتی که شهرداری به مردم ارائه میدهد کمک کند رئیس جمهور در آیین بهره برداری ۵ ایستگاه در خطوط ۶ و۷ گفت: در خدمات شهری مردم اساس کار هستند و یک ضلع مهم کار مردم هستند. دریافت ۸ MB

رئیس جمهور:

دولت وظیفه دارد در خدماتی که شهرداری به مردم ارائه میدهد کمک کند

دولت وظیفه دارد در خدماتی که شهرداری به مردم ارائه میدهد کمک کند

رئیس جمهور در آیین بهره برداری ۵ ایستگاه در خطوط ۶ و۷ گفت: در خدمات شهری مردم اساس کار هستند و یک ضلع مهم کار مردم هستند.

دریافت ۸ MB


دولت وظیفه دارد در خدماتی که شهرداری به مردم ارائه میدهد کمک کند