امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.

امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.


دولت، لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس فرستاد