کتاب «دودمان کرت هرات: دین و سیاست در ایران سده‌های میانه» نوشته لارنس گودارد پاتر (استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا) و ترجمه محمد افضلی توسط موسسه بایسنغر در هرات منتشر شد….

کتاب «دودمان کرت هرات: دین و سیاست در ایران سده‌های میانه» نوشته لارنس گودارد پاتر (استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا) و ترجمه محمد افضلی توسط موسسه بایسنغر در هرات منتشر شد.


«دودمان کرت هرات» منتشر شد/ دین و سیاست در ایران سده‌های میانه