دعوت از ١۶ بازیکن برای حضور در برنامه «ارزیابی فنی» تیم ملی فوتبال