دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای دفع شرّ دشمنان و ردّ فشار آن‌ها است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای دفع شرّ دشمنان و ردّ فشار آن‌ها است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه