دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای هنگام نگاه کردن به هلال است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای هنگام نگاه کردن به هلال است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه