دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای ستم و ستمدیده و مظلوم است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای ستم و ستمدیده و مظلوم است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای چهاردهم صحیفه سجادیه