دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای اصرار در درخواست از خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای اصرار در درخواست از خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه