دعای سی و ششم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن بانگ رعد است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای سی و ششم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن بانگ رعد است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.