دعای سی‌ام صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای سی‌ام صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای سی‌ام صحیفه سجادیه