سکینه سادات‌پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی از اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب انتقاد کرد و گفت که این اقدام خلاف اصل ۸۵ است.سکینه سادات‌پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی از اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه حجاب انتقاد کرد و گفت که این اقدام خلاف اصل ۸۵ است.


دستیار حقوقی رئیس جمهور: مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم