رهبر انقلاب: دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ را برای جوانان تبیین کنند رهبر انقلاب، صبح امروز فرمودند: دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ و جنایت‌های دشمنان را برای جوانان تبیین کنند. دریافت ۲ MB

رهبر انقلاب:

دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ را برای جوانان تبیین کنند

دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ را برای جوانان تبیین کنند

رهبر انقلاب، صبح امروز فرمودند: دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ و جنایت‌های دشمنان را برای جوانان تبیین کنند.

دریافت ۲ MB


دستگاه‌های فرهنگی حقایق تاریخ را برای جوانان تبیین کنند