دستور رئیس‌جمهور جهت تخصیص یارانه برای تهیه تجهیزات معلولین رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: از همه سازمان‌ها مرتبط می‌خواهم که نسبت به تهیه تجهیزات افراد دارای معلولیت یارانه در نظر بگیرند. دریافت ۶ MB

دستور رئیس‌جمهور جهت تخصیص یارانه برای تهیه تجهیزات معلولین

دستور رئیس‌جمهور جهت تخصیص یارانه برای تهیه تجهیزات معلولین

رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: از همه سازمان‌ها مرتبط می‌خواهم که نسبت به تهیه تجهیزات افراد دارای معلولیت یارانه در نظر بگیرند.

دریافت ۶ MB


دستور رئیس‌جمهور جهت تخصیص یارانه برای تهیه تجهیزات معلولین