ستاره‌شناسان از تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا برای تصویربرداری از غبار گرم اطراف یک ستاره جوان نزدیک به نام دهان ماهی استفاده کردند و شاهد اولین کمربند سیارکی خارج از منظومه شمسی ما برای اولین بار در طیف فروسرخ بودند.

ستاره‌شناسان از تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا برای تصویربرداری از غبار گرم اطراف یک ستاره جوان نزدیک به نام دهان ماهی استفاده کردند و شاهد اولین کمربند سیارکی خارج از منظومه شمسی ما برای اولین بار در طیف فروسرخ بودند.


دستاورد شگفت‌انگیز دیگری از تلسکوپ فضایی جیمز وب