وزیر امور خارجه کشورمان: در حفظ تمامیت ارضی با کسی تعارف نداریم امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ضمن تاکید بر روابط راهبردی با چین به صراحت اعلام کردیم که در مورد حفظ تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. دریافت ۲۳ MB

وزیر امور خارجه کشورمان:

در حفظ تمامیت ارضی با کسی تعارف نداریم

در حفظ تمامیت ارضی با کسی تعارف نداریم

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ضمن تاکید بر روابط راهبردی با چین به صراحت اعلام کردیم که در مورد حفظ تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.

دریافت ۲۳ MB


در حفظ تمامیت ارضی با کسی تعارف نداریم