در حادثه سفارت جمهوری آذربایجان از شتاب‌زدگی پرهیز می‌کنیم کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه مقامات دولت آذربایجان تصمیم به تعلیق فعالیت سفارت خود در ایران گرفتند. دریافت ۲۰ MB

در حادثه سفارت جمهوری آذربایجان از شتاب‌زدگی پرهیز می‌کنیم

در حادثه سفارت جمهوری آذربایجان از شتاب‌زدگی پرهیز می‌کنیم

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه مقامات دولت آذربایجان تصمیم به تعلیق فعالیت سفارت خود در ایران گرفتند.

دریافت ۲۰ MB


در حادثه سفارت جمهوری آذربایجان از شتاب‌زدگی پرهیز می‌کنیم