سخنگوی دولت با اشاره توفیق های علمی ایران در ایام اغتشاشات گفت: در همین مدت ما جزو چند کشور محدود جهان شدیم که تکنولوژی ژن‌درمانی برای درمان سرطان خون را دارند.

سخنگوی دولت با اشاره توفیق های علمی ایران در ایام اغتشاشات گفت: در همین مدت ما جزو چند کشور محدود جهان شدیم که تکنولوژی ژن‌درمانی برای درمان سرطان خون را دارند.


در اغتشاشات تکنولوژی ژن‌درمانی درمان سرطان خون را بدست آوردیم