کارشناس امور دارویی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزویناظهار کرد: امروزه استفاده صحیح و منطقی از دارو ها به عنوان موضوع مهمی است که از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است، زیرا تجویز و استفاده غیرمنطقی از داروها می تواند باعث کاهش احتمالی موفقیت در روند درمان، افزایش عوارض جانبی احتمالی، کاهش پذیرش داروها […]

کارشناس امور دارویی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزویناظهار کرد: امروزه استفاده صحیح و منطقی از دارو ها به عنوان موضوع مهمی است که از سوی سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است، زیرا تجویز و استفاده غیرمنطقی از داروها می تواند باعث کاهش احتمالی موفقیت در روند درمان، افزایش عوارض جانبی احتمالی، کاهش پذیرش داروها از طرف بیمار و نیز تحمیل هزینه های سنگینی به بیمار و اقتصاد کشور شود.

به گزارش بهداشت نیوز، حمیدرضا قاسمی،در برنامه وبینار آموزشی استخراج شاخص های داروها بیان کرد که یکی از راهکارهای ساده و در عین حال مستند، برای بررسی تجویز منطقی داروها، ارزیابی الگوی تجویز داروها در نسخه پزشکان است. در این وبینار، قاسمی، میانگین اقلام دارویی، درصد تجویز آنتی بیوتیک تزریقی، درصد تجویز داروهای تزریقی، درصد تجویز, کورتون تزریقی و بار مراجعه به مراکز را مورد بررسی قرار داد. گفتنی است، این وبینار آموزشی با هماهنگی مریم مهرعلیان، مسؤول واحد امور دارویی این مرکز روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در سایت مرکز بهداشت شهرستان قزوین برای پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی برگزار شد.